Změna velikosti písma

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 9:00 - 17:00
  úterý 9:00 - 17:00
  středa  - 
  čtvrtek 8:00 - 16:00
  pátek 8:00 - 11:00
 2. Telefonické podání: 582 399 074
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu starostamh@seznam.cz, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Malé Hradisko 60, 798 49.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na obecním úřadě na adrese Malé Hradisko 60, 798 49 v úředních dnech a hodinách:

pondělí 9:00 - 17:00
úterý 9:00 - 17:00
středa  - 
čtvrtek 8:00 - 16:00
pátek 8:00 - 11:00

Telefonické podání: 582 399 074
Poštou na adresu Obecní úřad, Malé Hradisko 60, 798 49
Elektronicky na e-mail: starostamh@seznam.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: juvawam
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)

 • zpracování žádosti o informaci, za každou hodinu - 130,-Kč

Poplatek je stanoven pouze v případě, který vyžaduje mimořádné rozsáhlé vyhledání informací (ve spisovně, kompletaci údajů, které nejsou komplexně předmětem činnosti úřadu, na zpracování se musí podílet více pracovníků či odborů, apod.)

Poplatek za zpracování žádosti o informaci je tvořen součtem položek (za hodinovou sazbu a další položky uvedené v tomto ceníku a platí se před převzetím vyřízené žádosti. V případě zaslání odpovědi poštou se připočítává poštovné a balné. Poštovné dle sazebníku České pošty, balné dle použitého druhu obalu (desky, karton, balicí papír apod.).

Žadatel o informaci bude (v případě, kdy poskytovatel informace požaduje úhradu) předem seznámen s touto skutečností a přesnou výší úhrady za zpracování jeho žádosti o informaci, dle požadovaného rozsahu.

Kopírování a tisk

 • vztahuje se na velikost originálu:

A4/1

(jednostranně)

černá

2,- Kč

barevná

11,- Kč

A4/2

(oboustranně)

černá

4,- Kč

barevná

19,- Kč

A3/1

(jednostranně)

černá

5,- Kč

barevná

21,- Kč

A3/2

(oboustranně)

černá

7,- Kč

barevná

42,- Kč

je-li originál větší než A3 je cena kopie součtem cen menších formátů např. A2 = 2 x A3 nebo 4 x A4 

tisk na tiskárně

A4/1

2,- Kč

minimální velikost pořizovací kopie (tisku) je formát A4 

cena CD

10,- Kč

 • Platba se provádí ihned po zhotovení kopií.
 • Uvedené ceny jsou s DPH

Formuláře